व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) तालिम संचालन हुदै

जिसस तनहुँ सभाहलमा स्थानिय तहका कर्मचारी र वडा सचिवहरुका लागि ४ दिने व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS)सम्वन्धि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मिति २०७४-१-१० देखि १३ सम्म संचालन हुदै छ। यो कार्यक्रमलाई केन्दीय पंजिकरण विभागले सहयोग र जिसस तनहुले आयोजना गरेका हुन ।

Skip to toolbar