सूचना तथा समाचार


तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना तथा बजेट २०७३-७४

तनहुँ जिल्ला परिषदबाट पारित कार्यक्रम, योजना  तथा बजेट २०७३-७४आ.ब. २०७३-७४को जिल्ला परिषद सम्बन्धि सूचना

आ.ब. २०७३-७४को जिल्ला परिषद सम्बन्धि सूचनाईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजनाहरु २०७३-७४

ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजना तथा कार्हयक्रमका विवरणहरु २०७३-७४  नागरिक वडापत्र जिविस तनहुँ २०७२

जिल्ला विकास समिति तनहुँको नागरिक वडापत्र : नागरिक वडापत्र जिविस तनहुँ २०७२न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मुल्याङ्कन नतिजा २०७१/७२

जिल्ला विकास समिति तथा सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिहरुको आ.व.२०७०/०७१ को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) मूल्याङ्कन नतिजा जिल्ला विकास...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar