जि.स.स. (साविक जि.वि.स.) का निर्णयहरू


। जि.स.स., तनहुँबाट २०७५-५-२१ मा स्वीकृत स्थानीय तहको IEE प्रतिवेदन विवरण ।

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको सरांश विवरण ।। दोश्रो जिल्ला सभा – २०७५ ।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।
ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजनाहरु २०७३-७४

ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजना तथा कार्हयक्रमका विवरणहरु २०७३-७४  Skip to toolbar