जिविसका निर्णयहरु


श्री कार्यकारी अधिकृतज्यु – तनहुका सम्पुर्ण नगरपालिका र गाउपालिकाहरु

http://mofald.gov.np/ne/node/1842 को सुचना डावनलोड गरी हेर्नुहुन अनुरोध छ ।
ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजनाहरु २०७३-७४

ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोस्ठीमा छनोट भएका योजना तथा कार्हयक्रमका विवरणहरु २०७३-७४  Skip to toolbar